Håndtering av næringsavfall

Da det av og til registreres at avfall fra næringsvirksomhet brennes, vil en minne om bestemmelsene i Forurensningsloven § 32 som lyder: Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykkes i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår. Overtredelse av denne bestemmelsen kan straffes med bøter eller fengselsstraff, jfr. § 78.