Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang ikke annet er skriftlig avtalt mellom Fosen Renovasjon Næring AS, heretter kalt Selger, og Kjøper. Eller om annet ikke er angitt i pristilbud fra Selger.

Med Varen forstås Selgers oppsamlingsutstyr, leieobjekter, salgsgjenstander og, eller annet materiell som eies eller disponeres av Selger.

Med Avfall forstås alle Kjøpers ulike fraksjoner avfall, inkludert farlig avfall.

Tilbud og pris

Alle priser er oppgitt til netto pris og eksklusiv merverdiavgift.

Prisene justeres normalt årlig, men endringer kan forekomme. Ved endringer av offentlige gebyrer/avgifter, herunder deponiavgifter og destruksjonsavgifter, samt tredjeparts priser for konjunkturavhengig Avfall (eksempelvis metaller og returpapir), samt etter anbud, kan pris endres med umiddelbar virkning uten forutgående varsel.

Ordrebekreftelse anses vedtatt, og avtale inngått dersom Kjøper ikke gjør innsigelser innen 2 virkedager etter mottatt ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Kjøpers innkjøpsbetingelser

Hvis Kjøper benytter alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra Selgers betingelser, går de sistnevnte foran, med mindre Selger skriftlig har godtatt avvikelser.

Salgspant

Selger forbeholder seg salgspant i den eller de leverte Varer inntil kjøpesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Selger har rett til å ta varen tilbake hvis Kjøper misligholder sin betalingsplikt. Kjøper er inntil betaling uberettiget til å råde over Varen – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer Varens verdi eller Selgers dekningsadgang.

Leveringsvilkår og leveringstid

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved Avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skjer levering EXW. Prisene er vanligvis oppgitt EXW, iht. Incoterms (fra produksjonssted). Fraktpriser spesifiseres ellers i tilbudet.

Selger skal utplassere Varen på den leveringsadresse som Kjøper angir. Varen skal plasseres etter anvisning fra Kjøper og på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med brannforskrifter eller er til vesentlig sjenanse for tredjeperson.

Leveringstidspunktet er veiledende, og bare garantert dersom dette er uttrykkelig sagt i Avtalen. Selger vil tilstrebe å hente Avfall til avtalt tid.
Dersom henting av Avfallet er avtalt til fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag kan Selger endre tidspunkt for henting av Avfall uten forutgående varsel til Kjøper.

Et leieforhold av Varen defineres som lang når avtalt leieperiode er over 6 måneder.

Selger har rett til å bestemme hvor Avfallet skal bortkjøres, samt eventuelt nyttiggjøre seg Avfallet vederlagsfritt, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Kjøper kan kreve dokumentasjon på håndtering, med det må avtales før henting blir utført.

Selger har rett til å benytte seg av underentreprenører. Kjøper skal imidlertid forholde seg direkte til Selger og ikke til underentreprenør.

Kjøpers ansvar

Kjøper eier Avfallet, både usortert og sortert, og er ansvarlig for enhver skade og/eller ulykke knyttet til Avfallet inntil Varen er hentet av Selger, samt at Varen ikke inneholder andre avfallsfraksjoner enn det som er avtalt. Dersom det skulle forekomme avvik fra det som er avtalt, må sorteringsgebyr og påløpte ekstra kostnader påregnes.

Farlig avfall skal leveres i ADR godkjent emballasje, merket med deklarasjonsnummer, UN nummer og fareseddel. Kjøper er ansvarlig for utfylling av transportdokument og deklarasjonsskjema. Selger kan bistå med dette mot gjeldede gebyr.

Kjøper er ansvarlig for at plassering av Varen skjer etter de gjeldende krav og regler i henhold til offentlige lover og forskrifter, og Kjøper er ansvarlig for å sende nødvendige søknader til offentlige instanser. Kjøper skal påse at Varen ikke plasseres og brukes feil og at den kan velte.

Ved Selgers tømming og levering av Varen, må området være ryddet og klart slik at transportbil kommer til. Det er Kjøpers ansvar å sørge for at det ikke forekommer fysiske hindringer for at Selger kan komme frem til det avtalte sted på hente/leveringstidspunktet, samt holde veier måket, strødd og fremkommelig. Kjøper plikter herunder å holde Varen fri for snø og is og andre hindringer til avtalte tømmetidspunkt. Selger kan fakturere tillegg for eventuell ventetid eller gebyr for ikke utført oppdrag.

All flytting av Varen skal være avtalt med Selger. Eventuell unntak skal godkjennes av Selger og utføres på forskriftsmessig måte (eksempelvis i containerens godkjente løftepunkt).

Fylling av Avfall gjøres av Kjøper, og skal ikke skje høyere enn til Varens overkant. Kjøper er ansvarlig for skader på Varen som skjer som følge av fylling. Kjøper skal sørge for nødvendig vask innvendig/utvendig så lenge Varen er i Kjøpers besittelse.

Kjøper er ansvarlig for å erstatte eventuelle skader som oppstår på Varen ut over det som kan regnes som normal slitasje.

Selgers ansvar

Selger har ikke ansvar for Avfall håndtert av tredjepart, ei heller kostnader forbundet med feil og eller uriktige opplysninger fremskaffet av Kunden.

Selgers ansvar omfatter bare feil som har oppstått under avtaleinngåelsens forutsatte bruksområder og ved riktig anvendelse. Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, uriktig montering fra Kjøpers side, forandringer foretatt uten Selgers skriftlige samtykke eller reparasjoner Kjøper har utført på feilaktig måte, vanlig slitasje eller mangefult vedlikehold. Selger har intet ansvar for mangler utover det som er foreskrevet ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste, og andre økonomiske konsekvenstap, herunder ansvar for eventuelle tingsskade forvoldt av Vare.

Selgers erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til Varens fakturaverdi, og er betinget av at Selger kan gjøre erstatningsansvar gjeldende overfor sin leverandør. Tilsvarende gjelder Kjøpers rett til å heve som er betinget av at Selger kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor underleverandør.

Force majeure

Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer. Dersom slike hindringer inntreffer forbeholder Selger seg retten til å fravike seg alt ansvar for levering. Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens $23, både når disse er generelle og når de rammer Selger selv eller Selgers leverandører.

Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den avtalte transportmåte eller vei, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, samt beslag-, valuta-, eksport og importrestriksjoner.

Garanti, og reklamasjon, ansvar for mangler

Selger stiller 1 års garanti for mangler som oppstår under forutsatte bruksområder og ved riktig bruk.

Reklamasjon

For at garantien skal være gjeldende må Kjøper reklamere innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold etter at mangelen oppdages eller burde vært oppdaget, og så snart som mulig etter mottakelse av Varen. Kjøper er forpliktet til å undersøke Varen straks etter levering.

Enhver reklamasjon skal skje skriftlig og inneholde meddelelse om at Kjøper vil påberope seg mangelen. Ved mangler som skyldes transport, skal det reklameres umiddelbart, og melding påføres fraktbrev ved Kjøpers mottakskontroll.

Selgers plikt til å avhjelpe mangler

Selger har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har fått Kjøpers meddelelse. Såfremt Selger avhjelper mangel innen rimelig tid, har Kjøper ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av om den anvendte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at

Selger skal ha anledning til å innhente produsentens uttalelse om hvorvidt det foreligger en mangel, og at Selger har rett til å overlate utbedringsarbeidet til produsent/leverandør.

Dersom Varen helt eller delvis er levert av underleverandør, kan Kjøper kun heve i den utstrekning Selger kan gjøre hevingsrett gjeldende for sin leverandør. Selger er ikke under noen omstendighet forpliktet til å betale tilbake eventuelle forskudd mottatt fra Kjøper som er betalt til underleverandør, og som Selger ikke får tilbakebetalt.

Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn Varen, svarer Kjøper for arbeidet og omkostninger i forbindelse med dette. Kjøper skal følge Selgers instruksjoner om forsendelsesmåte. Kjøper skal bære de merkostnader Selger påføres ved avhjelp av mangelen som forårsakes av at Varen befinner seg på et annet sted enn det i Avtalen angitte bestemmelsessted, eller – dersom dette ikke er angitt – leveringsstedet.

Verneting

Enhver tvist vedrørende inneværende salgsbetingelser og Avtale mellom partene, skal avgjøres ved Fosen tingrett.